Sa zaštitom zasada višegodišnjih  voćarskih kultura treba početi već u jesen, nakon završetka vegetacije, odnosno nakon opadanja lišća i ulaskom u fazu mirovanja vegetacije. Zimska zaštita voćki podrazumijeva  primjenu hemijskih preparata  za zaštitu bilja i niz agrotehničkih operacija  kojima će se doprinijeti očuvanje zdravlja svakog pojedinog stabla u voćnjaku. Zimska zaštita  voćki traje od kraja vegetacije tekuće godine do početka vegetacije naredne godine, odnosno od oktobra do marta mjeseca.

U jesen, nakon što lišće opadne, potrebno ga je odstraniti iz voćnjaka i spaliti. Na ovaj način uništiće se dio populacije štetnih organizama i spore koje prezimljavaju na lišću.

Zimska rezidba je, također, značajna agrotehnička mjera, jer se ovim putem uklanjaju suvišne grane, ostaci listova i preostali mumificirani plodovi koji su značajan izvor infektivnog inokuluma koji bi izvršio primarne infekcije na proljeće.

Slika 1. Zimska rezidba voća

Osim toga, na granama se zadržavaj i prezimljujući oblici štetnih insekata koji će se na ovaj način odstraniti. Prilikom vršenja rezidbe potrebno je poštovati pravila fitohigijene; nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i rezidbu vršiti čistim, po mogućnosti sterilnim alatom. Makaze za rezidbu treba dezinfikovati nakon svakog stabla kako bi se spriječio prenos bolesti, naročito bakterioza i viroza, ukoliko su prisutne.

Tokom zimskog perioda poželjno je vršiti preglede grana i pupova u cilju utvrđivanja prisustva jaja i larvi štetnih insekata. Ovi pregledi mogu se vršiti pomoću lupe i na osnovu njih donosi se odluka o prvom zimskom tretiranju. Vrijeme zimskog tretiranja  zavisi od prisustva štetnih organizama i vremenskih uslova, a može se izvršiti od novembra do marta.
Na voćkama prezimljavaju različiti insekti, prije svega jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi), odrasli oblici savijača ( Tortricidae), jabučni cvjetojed ( Anthonomus pomorum), različiti oblici pipa i spore gljiva. Zimskim prskanjem vrši se preventivna zaštita kako bi se u što većoj mjeri spriječila zaraza u toku vegetacije. Na ovaj način smanjuje se primjena zaštitnih sredstava  u toku vegetacije, a samim tim i troškovi proizvodnje. Populacije štetnih organizama biće smanjene, infektivni inokulum patogena će se također smanjiti, a bolesti koje imaju samo primarne infekcije vjerovatno se neće ni javiti.

Zimsko prskanje voćnjaka obično se vrši preparatima na bazi bakra ili u kombinaciji bakra sa različitim parafinskim uljima i obavezna je mjera zaštite. Zimsko prskanje se može  vršti gotovim preparatima koji se  nalaze na tržištu  ili se mogu napraviti  vlastite smejse kombinirajući parafinska ulja  i preparate na bazi bakra. Prilikom ovog procesa jako je važno voditi računa o sadržaju bakra u preparatima, odnosno o  količini bakra po kilogramu i o količini ulja u preparatima i količini koja se preporučuje. Okvirna preporuka je  30-50 gr bakra i 200-300 ml  ulja na 10 l vode, to znači da na 100 l vode ide 300-500 gr bakra i 2-3 l ulja. Bakar imaju fungicidno djelovanje, dok parafinska ulja djeluju insekticidno i akaricidno. Vrijeme provođenja zimskog prskanja zavisi od vremenskih prilika i najbolje ga  je provoditi prije bubrenja pupova, jer ih u toj fazi bakar može spržiti. To je najčešće prije samog  početka vegetacije, odnosno od početka februara do kraja marta.

Slika 2. Hemijska zaštita bakrenim preparatima i parafinskim uljima

Aplikacija preparata vrši se tako da se voćke obilno popršću, odnosno „okupaju“, kako bi se sredstvom prekrili svi dijelovi stabla. Ovim načinom tretiranja sredstvo prodire u pokotine kore koje predstavljaju potencijalno sklonište za prezimljujuće oblike štetnih insekata i fitopatogenih gljiva. Osim toga, vrši se zaštita i ranica koje nastaju nakon opadanja lišća ili koje uzrokuju insekti pa se sprječava i nastanak bakterijskih infekcija.

Krajem februara i početkom marta, sa porastom dnevnih temperatura završava se  period zimskog mirovanja voća i dolazi do kretanja vegetacije. Pupovi počinju bubriti i potrebno je početi sa preventivnom zaštitom od bolesti i štetočina.

Ako se u zimskom tretmanu preparati na bazi bakra koriste u kombinaciji sa preparatom Silwet Gold uspješnost tretmana povećava se za preko 40%. Siwet gold poboljšava  prijanjanje, ljepljenje i širenje čestica otopine na biljci a potrebna količina vode  manja je i do 50 %,  što doprinosi smanjenju troškova zimskog prskanja.

Zaštita biljaka

Zaštita biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *