Faza cvjetanja i formiranja plodova je faza u kojoj biljke najviše rade i troše najviše energije. Ujedno, ovo je i faza od koje najviše zavisi kvalitet plodova, odnosno njihov oblik, veličina,  sjaj, miris i okus, kao i  ukupan prinos koji će se ostvariti.

Biljke koje su od početka vegetacije imale dovoljno hrane za rast i razvoj formiraće više cvjetova  u odnosu na one koje su oskudijevale u hranivima, a osim toga imaće i dovoljno snage da prinos iznesu do kraja.

Plodonošenje biljki ne zavisi samo od količine hraniva koja se doda u zemljište, već i od njihovog odnosa i balansa u zemljištu. Osim makroelemenata, u ishrani bilja veoma značajnu ulogu igraju i mikroelementi i ako dođe do pojave njihovog deficita to će se značajno odraziti na prinos.  Jedan od elemenata koji ima značajnu ulogu za oplodnju i  formiranje plodova je bor.

Bor je teško pokretljivi element i njegov nedostatak prvo se primjećuje na mladom lišću koje postaje smežurano sa izraženom hlorozom. Osim ovog simptoma, nedostatak bora uzrokuje i smanjenje broja oplođenih cvjetova ali  i  deformacije plodova. Kako bi se izbjegli ovi problemi u proizvodnji prihrana borom treba biti dio redovnih agrotehničkih mjera. Kod koštičavog voća (trešnja višnja, šljiva, marelica, breskva, nektarina), koje behara prije listanja , primjena bora vrši se u jesen prije opadanja listova, kako bi se bor akumulirao u biljci i  bio dostupan na proljeće kada krenu cvjetni pupovi. Kod plodovitog povrća i   voća s primjenom treba početi od formiranja cvjetnih pupova pa do formiranja plodova.


Slika1. Simptomi nedostatka bora na listu

Uloga bora u biljci

Iako spada u grupu mikroelemenata i biljci nije potreban u velikim količinama, bor je veoma značajan element i učestvuje u više procesa. Glavna funkcija bora u biljkama odnosi se na čvrstoću i razvoj ćelijskog zida, odnosno  diobu ćelija, kao i razvoj i formiranje plodova.

Kod drvenastih kultura osim što povećava cvjetanje i oplodnju, značajno povećava i udio šećera u plodovima u trenutku tehnološke zrelosti, što značajno utiče na njihov okus.

Primjena bora vrši se najčešće u kombinaciji sa kalcijem – TreeCal Bor i cinkom- BorZink i može se primjenjivati folijarno i putem sistema za navodnjavanje. Osim u kombinaciji sa drugim elementima može se primjenjivati i samostalno –  Boramin.

Slika 2. BorZink, Boramin i TreeCal bor za fertirigaciju i folijarnu primjenu

Početkom vegetacije prije nego što biljke počnu cvjetati  primjenjuje se folijarno (preko lista). Osim u ovoj fazi poželjno ga je primijeniti i tokom formiranja plodova kako bi se izbjegle pojave deformacija i kako bi se povećao sadržaj šećera. U toku cvjetanja nije ga preporučljivo primjenjivati folijarno  jer može djelovati fitotoksično, u ovoj fazi poželjno ga je primjenjiati putem sistema za navodnjavanje.

Značaj bora:

  • dioba ćelija i rast,
  • klijanje polena (produžavanje polenove cjevčice),
  • transport šećera,
  • transport kalcija u biljci,
  • poboljšava kvalitet plodova.

Gnojiva koja se folijarno primjenjuju u cvjetanju nisu štetna za pčele i druge korisne insekte.

Ishrana biljaka

Ishrana biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *