Uloga adjuvanata (okvašivača) u zaštiti bilja


Spread the love

Adjuvanti (okvašivači) su pomoćne materije koje se dodaju pesticidima  i  folijarnim gnojivima u cilju povećanja njihove inicijalne efikasnosti, poboljšanja  načina djelovanja i produženog trajanja. Adjuvanti nemaju pesticidno djelovanje već poboljšavaju djelovanje preparata.

Slika 1. Kapi vode bez i sa adjuvanta

Adjuvanti djeluju tako da smanjuju površinski napon kapljica vode i tako utiču na povećanje površine koju ove kapljice pokrivaju. Na ovaj način reducira se spiranje  sredstva sa biljke tokom i nakon aplikacije.

  

Slika 2. Raspored kapi sa adjuvantom i izgled kapi sa Silwet gold-om

Faktori koji ubrzavaju gubitak preparata su:

  1. kiše,
  2. vjetrovi,
  3. fotohemijska razgradnja,
  4. volatizacija (isparavanje),
  5. klizanje preparata sa glatke kutikule lista.

Zahvaljujući adjuvantima povećava se perzistentnost primijenjenih preparata. Perzistentnost se ogleda  u povećanju početnog depozita  materija, maksimalne efikasnosti u dužem  vremenskom periodu i zaštiti aktivnih materija od ispiranja  sa nadzemnih dijelova biljke , pojave volatizacije i razgradnje po uticajem svjetlosti.

Silwet gold je  okvašivač na bazi polialkilenoksid – heptametiltriksiloksana koji osim što razbija površinski napon kapljica vode, djeluje i tako da preparat uvlači u kutikulu lista. Zahvaljujući tome preparat je siguran od spiranja kišom već nakon nekoliko sati od aplikacije. Na ovaj način preparati imaju unaprijeđeno dejstvo i  bolje dospijevaju do kutnih dijelova biljke i naličja listova.  Primjenom adjuvanata osigurava se i do 100% pokrivenosti biljki nakon tretmana.


Slika 3. Ulazak Silwet gold-a u kutikulu lista

Prema istraživanjima koja su rađena u Poljskoj  2005. godine primjenom Silwet Gold-a ostvarena je potpuna zaštita luka kako je prikazano na slici  4, a na slici 5 prikazana je raspodjela fungicida po klasu sa i  bez primijenjenog Silwet gold-a.

Slika 4. Efikasnost Silwet gold-a u zaštiti luka

Kako je prikazano na slici 5 fungicid primijenjen bez Silwet gold-a skuplja se
između klasića i nije  ravnomijerno raspoređen na tretiranim dilelovima.
Fungicid primijenjen sa okvašivačem ravnomijerno
je raspoređen po klasu i potpuno ga štiti od mogućih infekcija.

Slika 5. Raspodjela fungicida sa i bez adjuvanta

Fungicid u kombinaciji sa Silwet gold-om osugurava potpunu i učinkovitu zaštitu jer može dospjeti i na teško dostupna mjesta. Na slici 6 prikazan je klas  tretiran samo fungicidom, fungicidom i Silwet goldom i netretirani klas.

Slika 6. Razlika u izgledu klasa u zavisnosti od primjene adjuvana u tretmanu

Zahvaljujući tome što se jako brzo i ravnomijerno raspoređuje  po biljkama količina vode potrebna za tretiranje se smanjuje i do 50%.

Na grafikonu 1 prikazano je djelovanje preparata Sumi alfa u suzbijanju repine pipe i kupusne bijele mušice u kombinaciji sa adjuvantom Silwet gold i bez adjuvanta.

Grafik 1. Djelovanje preparata Sumi alfa sa i bez adjuvanta

Primjena adjuvanata naročito je značajna u zaštiti kupusnjača, lukova i lisnatog povrća zbog veoma glatke lisne površine i nagiba listova s kojih preparat bez adjuvanta „sklizne“ tako da najveći dio lista ostane nezaštićen i izložen napadima bolesti i insekata.

Od primjene adjuvanata proizvođači imaju višestruku korist, a neke od njih su:

  • bolja pokrivenost i zaštićenost biljki,
  • manja količina vode potrebna za tretiranje,
  • smanjeni gubici preparata,
  • ulazak preparata u kutikulu lista čime se povećava njegovo dejstvo,
  • olakšano prskanje jer se preparat zahvaljujući adjuvantu sam raspoređuje i na mjesta na koja prskalica ne može dohvatiti.

Dakle, upotrebom adjuvanata proizvođači ostvaruju ekonomsku uštedu, uštedu na vremenu, olakšan rad i sigurnost da su kvalitetno zaštitili smoje usjeve.

Adjuvant Silwet gold može se primjenjivati uz herbicide, fungicide, insekticide, regulatore razvoja i folijarna gnojiva i u uzgoju svih kultura (voće, povrće, ratarske kuture, ljekovito i začinsko bilje, industrijske kulture, cvijeće). Također, prilagođen je za primjenu i u  profesionalnoj, ali i u  hobi proizvodnji.

Literatura: Biostymulatory i nawrozy- uprawy sadowicze (2017), Arysta LifeScience, Polska

Zaštita biljaka

Zaštita biljaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *